Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko 
  Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 
1. Oficiální název:  Obec Ovčáry
2. Důvod a způsob založení
Obec Ovčáry vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 24. 11. 1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a §§ 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3.
Organizační struktura: Starosta obce: Josef Hromada
  Zástupce starosty: Lucie Horáčková
  Zastupitelstvo obce: Iveta Brejchová, Lucie Horáčková, Josef Hromada, Martin Hromas, Josef Kolínský, Hana Krupičková, Jaroslav Křeček, Martin Křeček, Mgr.Tomáš Zedník
     
  Kronikář obce: Anna Maidlová
  Hospodářka obce: Eva Klášterková
4. Kontaktní spojení:

Telefon 315 696 100

e-mail: obec.ovcary@ovcary.cz


IDDS:  hgybukr
5. Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:
číslo účtu: 242846949/0300  Era Poštovní spořitelna
6. Identifikační číslo organizace (IČO):  00237159
7. Daňové identifikační číslo (DIČ)
8. Schválený a upravený rozpočet a výkazy za uplynulý rok
9. Žádosti o informace
(místo a způsob, jak získat příslušné informace).

Obecní úřad Ovčáry 41,  277 14 Dřísy, tel 315 696 100

e-mail: obec.ovcary@ovcary.cz


žádosti lze podat: ústně, písemně, pomocí Internetu
10. Příjem žádostí a dalších podání
(kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí)

Žádost o poskytnutí informace podává žadatel ústně nebo písemně a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, fax, e-mail).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel v podatelně obecního úřadu.

Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na podatelnu obecního úřadu nebo zaslat poštou.

Příjem pomocí Internetu.

11. Opravné prostředky
(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Ovčáry,  Ovčáry 4, 27714 p. Dřísy . Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
12. Formuláře
(název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat)

Běžné formuláře lze získat v podatelně Obecní úřad Ovčáry, Ovčáry 41 ostatní na pověřeném úřadě města Neratovice.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
(popisy postupů pro řešení životních situací)
 
14. Nejdůležitější předpisy
(přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)
Všechny informace lze získat přímo na Obecní úřad Ovčáry, 27714 Ovčáry 41

Územní plán obce
Vyhlášky a nařízení
15. Sazebník úhrad za poskytování informací
---
16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
(o činnosti subjektu v oblasti poskytování informací)
doposud nebyl žádný požadavek
17. Seznam organizací
(seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu)
Obec je zřizovatelem hasičské jednotky:  Výjezdová jednotka (JSDH) číslo 216131

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena