Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko 
  Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 106/1999 Sb. 
1. Oficiální název:  Obec Ovčáry
2. Důvod a způsob založení:

Obec Ovčáry je základním územním samosprávným celkem, který v současném pojetí a právním postavení vznikl podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.
Obec v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

• je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
• je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
• vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
• pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí při vydávání obecně závazných vyhlášek zákonem a v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy a v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů, které byly publikovány ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, a opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené působnosti.
Území obce Ovčáry spadá v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, do správního obvodu města Neratovice, jako obce s pověřeným obecním úřadem a jako obce s rozšířenou působností.
Území obce Ovčáry spadá do správního obvodu městyse Všetaty, jako matričního úřadu a jako stavebního úřadu.
 
3. Organizační struktura:

Nejvyšším orgánem obce je zastupitelstvo obce. Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech náležejících do samostatné působnosti obce. Funkční období zastupitelstva obce je čtyřleté. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem jsou výbory, a to finanční výbor a kontrolní výbor. Obec je navenek zastupována starostou obce, který v souladu s ust. § 99 odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci rady obce. Výkonným orgánem obce je obecní úřad. Obecní úřad je tvořen starostou obce, místostarostou a zaměstnanci obce zařazenými do obecního úřadu. Starosta obce stojí v čele obecního úřadu a je nadřízen všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu. Starostu obce v době nepřítomnosti zastupuje místostarosta. Obecní úřad není dělen na odbory. Jako své iniciativní a poradní orgány může starosta obce zřídit komise.

Zastupitelstvo obce:

   
  Starosta obce: Josef Hromada
  Zástupce starosty: Lucie Horáčková
  Zastupitelstvo obce: Iveta Brejchová, Martin Hromas, Josef Kolínský, Hana Krupičková, Jaroslav Křeček, Martin Křeček, Mgr.Tomáš Zedník
     

Finanční výbor zastupitelstva obce

  • Iveta Brejchová, předseda
• Martin Křeček, člen
• Hana Krupičková, člen

Kontrolní výbor zastupitelstva obce

  • Mgr. Tomáš Zedník, předseda
• Martin Hromas, člen
• Jaroslav Křeček, člen
4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Ovčáry
Ovčáry 41
277 14 Dřísy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Ovčáry

Ovčáry 41
277 14 Dřísy

4.3 Úřední hodiny
Úřední hodiny obecního úřadu:

·         PO 08:00 - 14:00        17:00-19:00

·         ST  08:00 - 14:00        17:00-19:00

4.4 Telefonní čísla
+420
315 696 100

4.5 Číslo faxu
NENÍ

4.6 Adresa internetové stránky
www.ovcary.cz

4.7 Adresa e-podatelny (elektronická adresa podatelny):
obec.ovcary@ovcary.cz

4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka – ID: hgybukr
 

5. Případné platby lze poukázat
Bezhotovostně - bankovní účet č. 242846949/0300, vedený u Era Poštovní spořitelny
V hotovosti - v úřední hodiny na Obecním úřadu Ovčáry
 
6. Identifikační číslo organizace (IČO):  00237159
7. Daňové identifikační číslo (DIČ): CZ00237159
Obec není plátcem daně z přidané hodnoty.
 
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Územní plán obce

Rozpočet obce
Střednědobý výhled rozpočtu obce

 
9. Žádosti o informace
 

Podávání žádostí o poskytnutí informací obci Ovčáry a jejím orgánům a jejich poskytování se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, se podávají následujícími způsoby:

 • ústně       - osobně v kanceláři obecního úřadu
                 - telefonicky na tel. čísle:
  315 696 100

 • písemně v listinné podobě         - osobně v kanceláři obecního úřadu
                                                 - poštou na poštovní adresu:  Obec Ovčáry
                                                                                            Obecní úřad Ovčáry
                                                                                            Ovčáry 41
                                                                                            277 14 Dřísy

 • písemně v digitální podobě elektronickým podáním
  - do datové schránky obce ID: hgybukr
  - na elektronickou adresu podatelny: obec.ovcary@ovcary.cz

Ústně podané žádosti se vyřizují pokud možno okamžitě, ústním sdělením informace. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba, aby podal žádost písemně.

Ze žádosti podané písemně musí být zřejmé, že je určena obci nebo jejímu orgánu a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů. Fyzická osoba musí v žádosti uvést své jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště, a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba musí v žádosti uvést svůj název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.

Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů, není žádostí ve smyslu uvedeného zákona.

Pokud žádost neobsahuje zákonem předepsané údaje o žadateli, je nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, či je formulována příliš obecně, vyzve povinný subjekt (obec nebo její orgán) žadatele ve lhůtě sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost doplnil či upřesnil. Pokud tak žadatel neučiní do třiceti dnů, žádost se bez dalšího odloží.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti obce nebo jejích orgánů, žádost se odloží a tato skutečnost se sdělí do sedmi dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Písemně podané žádosti (úplné, srozumitelné, podané řádně se všemi náležitostmi) se vyřizují buď poskytnutím požadovaných informací do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, nebo vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě její části, do 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) o poskytnutí informace, se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu). Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) je doručeno dnem převzetí jeho stejnopisu, nejpozději však desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.

Proti postupu při vyřizování žádosti o informace může žadatel o informace podat stížnost v případě, že nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, nebo mu nebyla po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace požadovaná informace poskytnuta ani mu nebyla předložena konečná licenční nabídka ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost se podává u povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu), lze ji podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, je nutno o ní sepsat písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, nebo odložení žádosti o informace pro nepříslušnost, nebo sdělení výše úhrady za poskytnutí informací, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou zveřejňovány na základě ust. § 5 odst. 3) citovaného zákona způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Obec a její orgány nepožadují v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, úhradu nákladů za poskytování informací.
 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Každá fyzická i právnická osoba může podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání těmito způsoby:

 • ústně       - osobně v kanceláři obecního úřadu
                 - telefonicky na tel. čísle:
  315 696 100

 • písemně v listinné podobě         - osobně v kanceláři obecního úřadu
                                                 - poštou na poštovní adresu:  Obec Ovčáry
                                                                                            Obecní úřad Ovčáry
                                                                                            Ovčáry 41
                                                                                            277 14 Dřísy

 • písemně v digitální podobě elektronickým podáním
  - do datové schránky obce ID: hgybukr
  - na elektronickou adresu podatelny: obec.ovcary@ovcary.cz

Na podání učiněné ústně, telefonicky nebo elektronicky bez kvalifikovaného elektronického podpisu nebo uznávaného elektronického podpisu poskytnou orgány obce v jednoduchých záležitostech ústní, telefonickou nebo elektronickou informaci; takto učiněná podání však nemohu být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.
 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím obce a jejích orgánů o právech a povinnostech osob ve správním nebo daňovém (poplatkovém) řízení se podávají písemně prostřednictvím Obecního úřadu Ovčáry nebo prostřednictvím datové schránky ID: hgybukr, a to ve lhůtě uvedené v poučení předmětného rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo předmětné rozhodnutí vydáno.
Z odvolání musí být patrné zejména, kdo je činí a proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován jeho rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady odvolatele.
Jedná-li se o rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, lze se odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov, a to ve lhůtě patnácti dnů ode dne doručení rozhodnutí, podáním učiněným prostřednictvím povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu). Rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) je doručeno dnem převzetí jeho stejnopisu, nejpozději však desátým dnem od jeho uložení na poště. V případě doručování do datové schránky je dnem doručení rozhodnutí o odmítnutí žádosti (popř. její části) okamžik přihlášení oprávněné osoby do datové schránky, nejpozději však desátý den ode dne dodání rozhodnutí do datové schránky.
Proti postupu při vyřizování žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, může žadatel o informace podat stížnost v případě, že nesouhlasí s vyřízením žádosti odkazem na zveřejněnou informaci, nebo mu nebyla po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace požadovaná informace poskytnuta ani mu nebyla předložena konečná licenční nabídka ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo mu byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo nesouhlasí s výší úhrady za poskytnutí informace. Stížnost se podává u povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu), lze ji podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, je nutno o ní sepsat písemný záznam. Stížnost se podává u povinného subjektu (obce nebo jejího orgánu), a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o odkazu na zveřejněnou informaci, nebo odložení žádosti o informace pro nepříslušnost, nebo sdělení výše úhrady za poskytnutí informací, nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 – Smíchov.
Formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.
Proti opatřením obce a jejích orgánů, která nemají charakter rozhodnutí ve správním nebo daňovém (poplatkovém) řízení, nelze opravné prostředky uplatnit, lze však učinit podání, které dle jeho obsahu projedná starosta obce nebo zastupitelstvo obce.
Dozor nad vydáváním a obsahem obecně závazných vyhlášek obce a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra. Dozor nad vydáváním a obsahem nařízení obce a usnesení, rozhodnutí a jiných opatření orgánů obce v přenesené působnosti vykonává Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 - Smíchov.
 
12. Formuláře
Používané formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.
13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Návody na řešení životních situací jsou k dispozici na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších právních předpisů, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k obci a jejím orgánům:
- ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
- usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
- zákon č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
- zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
- zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
- vyhláška Ministerstva vnitra č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
- nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
- zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
- zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
- zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
- zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
- zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád)
- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
- zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
- zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
- zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách
- zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
- zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
- zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

14.2 Vydané právní předpisy

Obec vydává Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce
 

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec a její orgány nepožadují v souvislosti s poskytováním informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, úhradu nákladů za poskytování informací; informace poskytují zdarma jako službu občanům.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Nadřízený orgán nevydal žádné usnesení o výši úhrad za poskytnutí informací.
 
16.

Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

NEJSOU

16.2 Výhradní licence

Obec ani její orgány neposkytly žádné výhradní licence podle ust. § 14a odst. 4) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 

17.

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy o činnosti obce v oblasti poskytování informací podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Výroční zpráva za rok 2020
Výroční zpráva za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016

Informace poskytnuté na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.
17.3.2021  Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
23.8.2019  Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,

 
 

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena