Obecní úřad Ovčáry
Ovčáry 41, 277 14 Dřísy
tel.315 696 100

obec.ovcary@ovcary.cz

Dnes je - svátek má  

 
   

Úřední hodiny OÚ

Po 8.00-14.00  17.00-19.00
St 8.00-14.00  17.00-19.00

Mikroregion Cecemínsko

 
   Upozornění
Zveřejňované údaje podléhají ochraně dle zákona č. 101/2000 Sb. "O ochraně osobních údajů".
Proto mohou být některé sporné údaje v souladu
s rozhodnutím Zastupitelstva OÚ Ovčáry začerněny.

Originály listin jsou k dispozici na Úřední desce OÚ Ovčáry, popř. k nahlédnutí v úředních hodinách v kanceláři OÚ Ovčáry.
 
 
 


 
  Elektronická úřední deska obce Ovčáry - SOUPIS ZVEŘEJNĚNÝCH DOKUMETŮ 2019 
text oznámení vyvěšeno
dne
zveřejnění do
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 11.12.2019 3.1.2020
Obecně závazná vyhláška obce Ovčáry č. 1/2019, o místních poplatcích 11.12.2019 3.1.2020
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 9.12.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 29.11.2019 12.12.2019
SPÚ - Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Nedomice. 20.11.2019 31.12.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh rozpočtu na rok 2020 20.11.2019 12.12.2019
Svazek obcí Cecemínsko - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2023 20.11.2019 12.12.2019
Návrh rozpočtu obce Ovčáry na rok 2020.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Ovčáry na roky 2020-2022    
 
14.11.2019 12.12.2019
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís (717118) a k.ú. Nedomice (717100), k.ú. Všetaty (787485)   9.11.2019 2.12.2019
SPU 442847/2019 - Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís 5.11.2019 24.3.2020
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice č. III/24413 - ulice Labská, par.č. 818/1 v obci Tišice (535222), v katastrálním území Kozly u Tišic (767352) Tišice  30.10.2019 20.11.2019
VV - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU - rekonstrukce komunikace - silnice č. III/24420, 25.10.2019 20.11.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2019 (xls)
Informace pro veřejnost (pdf)
 
23.10.2019 9.3.2020
INFORMACE O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, NA NĚMŽ BYLO ZASTUPITELSTVO OBCE SEZNÁMENO S VÝSLEDKY KONTROLY VÝKONU SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI OBCE, S PŘIJATÝMI NÁPRAVNÝMI OPATŘENÍMI A S OPATŘENÍMI K ZAMEZENÍ OPAKOVÁNÍ NEDOSTATKŮ ZJIŠTĚNÝCH KONTROLOU 18.10.2019 11.11.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocenívlivů 3. aktualizace Zásad územního rozv, oje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území 5.10.2019 22.11.2019
R O Z H O D N U T Í - ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ, záměr„Optimalizace traťového úseku Lysá nad Labem (mimo) – Mělník (mimo)“ 5.10.2019 20.11.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 14.10.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 5.10.2019 11.11.2019
ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů. 19.9.2019 16.10.2020
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní komunikaci – silnice č. III/24420, ul. Nedomická, k.ú. Ovčáry u Dřís 19.9.2019 20.11.2019
Veřejná vyhláška - pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře. 13.9.2019 5.10.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - výstavba nové vodovodní přípojky v obci Ovčáry – silnice č. III/24420, přechodná úprava silničního provozu na silnici č. III/24420 24.8.2019 13.9.2019
Veřejná vyhláška, Oznámení o zahájení řízení s velkým počtem účastníků o pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře 15.8.2019 2.9.2019
Veřejná vyhláška - Pověření výkonem činnosti odborného lesního hospodáře v řízení s velkým počtem účastníků 9.8.2019 2.9.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU na pozemní místní komunikaci,
v rámci akce: „Ovčáry, kNN pro parc. č. 192/20
7.8.2019 26.8.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o uložení písemnosti paní Kristýně Dlaskové. 7.8.2019 26.8.2019
Optimalizace trať. úseku Lysá n.L. - Mělník - doplnění. 4.8.2019 13.9.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 15.7.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti 7.7.2019 26.8.2019
Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu - oprava železničního přejezdu Všetaty. 28.5.2019 17.6.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 3.6.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti. 25.5.2019 10.6.2019
Oznámení, že v části katastrálního území Ovčáry u Dřís a byla zahájena obnova katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkové úpravy. 13.5.2019 17.6.2019
Komplexní pozemková úpravva v k.ú. Ovčáry u Dřís, s částí k.ú. Všetaty, k.ú. Chrást u Tišic a k.ú. Nedomice - Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků.
Přílloha: Situační mapa
13.5.2019 17.6.2019
FÚ, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2019 - Veřejná vyhláška, zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 2362730/19/2100-11460-200796,
Vyvěšení veřejné vyhlášky o vyměření daně z nemovitostí na rok 2019.
24.4.2019 17.6.2019
Veřejná vyhláška - stavební povolení k umístění a stavbě vodního díla 24.4.2019 13.5.2019
Návrh závěrečného účtu obce Ovčáry za rok 2018.
Zpráva o přezkoumání výsledku hospodaření obce Ovčáry za rok 2018  
16.4.2019 10.6.2019
Cecemínsko - Návrh závěrečného účtu za rok 2018.
Přílohy:
FIN 2-12 M.pdf
Příloha.pdf
Rozvaha.pdf
Výkaz zisku a ztráty.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodař. za rok 2018.pdf

 
16.4.2019 10.6.2019
Pozvánka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje ke zkouškám znalosti hub v roce 2019 8.4.2019 17.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise
3.4.2019 10.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. dubnu 2019.doc
 
3.4.2019 10.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Oznámení o době a místě konání voleb
3.4.2019 10.6.2019
Volby do Evropského parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019
Informace o počtu a sídle volebních okrsku
2.4.2019 10.6.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU od 30.5. 2019 15.35 hod. do 30.5. 2019 15.50 hod. při sportovní akci – cyklistický amatérský závod Praha – Doksy 2019. 29.3.2019 16.4.2019
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení územního a stavebního řízení - prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu vč. přípojek. 27.3.2019 16.4.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu,
oprava železničních přejezdů P 2783, P 2784 a P 2785 v okolí obcí Všetaty a Ovčáry – silnice č. II/244, III/24420, účelová komunikace parc.č. 372/40, přechodná úprava silničního provozu a nařízení úplné uzavírky na uvedených komunikacích - v katastrální území Všetaty (787485), Ovčáry u Dřís (717118)
 
21.3.2019 8.4.2019
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ovčáry se bude konat v pondělí 11.3.2019 v 19.00 hod. v hospodě Na hřišti. 3.3.2019 20.3.2019
Výroční zpráva za rok 2018 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 
28.2.2019  
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, přechodná úprava provozu z důvodu opravy a údržby silnic II. a III. tříd v působnosti silničního řádu Neratovice na rok 2019. 4.1.2019 23.1.2019
Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
Výzva ÚZSVM (pfd)
Přehled nedostatečně identifikovaných vlastníků_seznam aktualizovaný k 1.8.2018 (xlsx)
Informace pro veřejnost (doc)
 
12.10.2018 23.10.2019
Nařízení 2/2018 Středočeského kraje ze dne 20.8.2018, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018 4.4.2019
KoPÚ Nedomice - oznámení o ustanovení opatrovníka pro účastníky řízení KoPÚ Nedomice. 12.7.2018 3.4.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Nedomice, vydal Státní pozemkový úřad 20.6.2018 3.4.2019
Oznámení o ustanovení opatrovníka - KoPÚ Ovčáry u Dřís, vydal Státní pozemkový úřad 19.6.2018 3.4.2019
 

©2007-2010 OBEC OVČÁRY, všechna práva vyhrazena

TOPlist TOPlist